Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Araştırma Görevlileri Kaynak Kullanımı Yönergesi
ÖYP Usul ve Esasların “Seyahat Giderleri” başlıklı 8.maddesi çerçevesinde ÖYP kapsamında Ankara Üniversitesinde eğitimlerini sürdüren ÖYP Araştırma Görevlilerinin ÖYP bütçesinden karşılanmak üzere kendi alanlarında/tez konularında akademik çalışma yapmak veya bilimsel etkinliklere katılmak amacıyla yapacakları kısa süreli seyahatler desteklenmektedir.
Kısa süreli yurtiçi/yurtdışı seyahatin süresi yılda en fazla on beş (15) gündür.
ÖYP araştırma görevlileri, bu seyahatlere kadrolarının bulunduğu Enstitü veya Fakülte Yönetim Kurulu kararı ve Ankara Üniversitesi Rektörlüğünün görevlendirme onayı alarak katılabilir.
Etkinliğe katılmak üzere görevlendirme talebinin, görevlendirme tarihinden 30 gün önce Enstitü Yönetim Kurulu kararı alınarak Rektörlüğün onayı ile uygun görülmesi gerekmektedir. ÖYP Araştırma Görevlilerinin, yurtiçi ve yurtdışı bilimsel etkinliklere katılmak amacıyla yapacakları kısa süreli seyahatlere ilişkin harcamaların 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri göre mevcut bütçesi dahilinde ödeme yapılabilmesi için görevlendirme talep dilekçesi, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ve Rektörlük onay yazısında “yolluk (yurtiçinde uçak ile gidilecek ise alınan karar ve onayda uçak ile ibaresi olmalı), yevmiye, katılım ücreti, konaklama ücretinin ÖYP bütçesinden karşılanmak üzere” ifadesinin yer alması gerekmektedir.
Bilimsel amaçlı kongrelerde katılım belgesi ;Akademik çalışmalar için araştırma görevlisinin danışmanı tarafından onaylanan çalışma planı ve sonuç raporu da  yolluk bildirimine eklenecektir. akademik-calisma-plani
HARCAMA BELGELERİNE VE YOLLUK BİLDİRİM FORMUNA İLİŞKİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Yolluk bildirim formu, görevlendirilme ile seyahat eden kişinin harcamalarına ilişkin düzenlediği kendi beyanıdır.
Araştırma görevlileri yolluk ödemelerinde dikkat edilmesi gereken hususları dikkatli bir şekilde okuyarak  yolluk kontrol formu ve yolluk_bildirim_formunu yurtiçi veya yurtdışı seyahat gündelik miktarlarını ve ÖYP bütçelerini göz önünde bulundurarak, hatasız ve  imzalı bir şekilde (“Birim Yetkilisi” kısmı  ise araştırma görevlisinin kadrosunun bulunduğu ve görevlendiren makam olan Enstitü Müdürü veya Fakülte Dekanı tarafından imzalatılıp) diğer kanıtlayıcı belgelerle birlikte Koordinatörlüğümüze teslim edeceklerdir. (Tüm belgeler 2 nüsha olmalıdır) 
Bütçe yetersizliği durumunda feragat dilekçesi doldurulacaktır.
Yolluk Bildirim Formu Hazırlama Aşamaları:
Görevlendirmeye ilişkin “Enstitü /Fakülte Yönetim Kurulu Kararı (YKK) ve Rektörlük Onayı”nın Enstitüce veya Fakülte tarafından  “ASLI GİBİDİR” onayı alarak yolluk bildirim formuna eklenmesi gerekmektedir. 
1-      Taksi fişleri
Kullanılan taksilerin beyandaki doğruluğunun kanıtı açısından alınması faydalı olacaktır.
Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği’ne göre; “taksi ile yapılan seyahatlerde (belediye hudutları dâhilindeki taksi ücretleri hariç) fatura veya perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişinin ödeme belgesine bağlanması gerekir.” ifadesi yer almaktadır. 
Not:İdareler taksi ücretini çok abartılı bulursa ilgili meslek odalarından alacağı fiyat tarifesine göre ödeme yapabilirler.
Taksi, ikametgâh veya görev yeri ile otogar veya havaalanı arası hareket için kullanılabilmektedir.
Yolluk Bildirim Formunda:
İkametgâh – Otogar/Havaalanı
Otogar/Havaalanı – Görev Yeri
Görev Yeri – Otogar/Havaalanı
Otogar/Havaalanı – İkametgâh       olarak belirtilmelidir.
2-      Otobüs Biletleri
Yurtiçinde -görevlendirmede “uçak ile” ifadesi yer almadıkça- otobüsle ulaşım esastır.
Özel otomobil ile seyahatte kullanılan benzin tutarına ilişkin beyan söz konusu değildir.
Harcırah Kanununa göre;
“Özel otomobilleriyle seyahat edenlere, müstahak oldukları taşıt ücreti ile bu taşıta göre geçecek günler için verilmesi gereken gündelikten fazla ödeme yapılmaz.”
“Harcırah gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan yol ve taşıt araçları üzerinden verilir. Gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan bu yolda hem muayyen, hem gayrimuayyen tarifeli taşıt işletilmekte ise harcırah hesabında muayyen tarifeli taşıt esas alınır.”
3-      Uçak biletleri
01.07.2017 tarihinden itibariyle yürürlüğe giren 462 sıra no.lu Vergi Usul kanunu Genel tebliğine göre uçak biletlerinin imza ve kaşe tatbik edilerek fatura olarak kullanılabilmesi uygulaması kaldırılmış, bunun yerine aynı tarihten itibaren geçerli olmak üzere biletlerin elektronik imza ile imzalanması uygulaması getirilmiş olup, böylelikle mali e-biletlerin fatura yerine geçmesi için üzerine kaşe damga imza tatbik edilmesine gerek kalmamıştır.
Uçak Biletlerinde mutlaka seyahat tarihlerini gösteren e-bilet dökümü evrak arasına eklenmelidir.
THY e-bilet sorgulamayı https://www4.thy.com/mybookings/etinput.tk?lang=tr adresinden öğrenerek sisteme kayıtlı olunan belge dökümünün de eklenmesi gerekmektedir.
Yurtdışında yabancı hava yolları ile ilgili seyahat biletlerinde ise Türkçe tercümesi yeterlidir.
4-      Gündelik/yevmiye
Harcırah Kanunu gereğince; yurtiçi gündeliklerinin miktarı her yıl bütçe kanunları ile tespit olunur.
Günübirlik görevlendirme ve seyahatlerde gündelik oransal olarak hesaplanmalıdır. Harcırah Kanununa göre (madde 39): “Resmi bir görevle memuriyet mahalli içinde bir yere gönderilenlere gündelik verilmez. Geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden, buralarda ve yolda öğle (saat 13:00) ve akşam (saat 19:00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir.”
Yurtdışı gündeliklerinin hesaplanmasında esas alınacak cetvel her yıl Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenir.
Harcırah Kanununa göre:
Yurtdışına çıkışlarda seyahat ve ikamet süresinin ilk 10 günü için ödenecek ücretler, o ülkeye ilişkin gündelik miktarının %50 artırılması suretiyle hesaplanır.
Türkiye’den yurtdışına geçici görevle gönderilenlerden, seyahat ve ikamet süresinin ilk 10 günü ile sınırlı olmak kaydıyla yurtdışında yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri fatura ile belgelendirenlere, faturada gösterilen günlük yatak ücretinin yukarıdaki şekilde artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerinin %40’ını aşması halinde aşan kısmın %70’i ayrıca ödenir.
Yurtdışı yevmiye hesabında söz konusu döviz tutarının; bildirim formunun doldurulduğu gün Merkez Bankası (www.tcmb.gov.tr) döviz satış kuru baz alınarak TL karşılığı beyan edilmelidir.

  •  K.K.T.C gündeliklerinde %50 artırımlı gündelik hesaplanmaz.

5-      Kongre katılım ücretinin yatırıldığına ilişkin fatura
Banka dekontu veya internet bankacılığı dekont çıktısı ödeme için yeterli değildir.
Bu nedenle, fatura temini önem arz etmektedir.
Ancak, konaklama gideri ve katılım bedeline ilişkin tutarlar tek fatura ile talep edilecekse, her bir gidere ve kaç kişi kalındığına dair bilgilerin fatura üzerinde ayrı ayrı görünmesi istenmektedir. (Konaklama tutarı ve katılım bedeli ücreti ayrı ayrı yazmalıdır. 
6-      Konaklama Giderine İlişkin Fatura
Konaklama giderine ilişkin fatura bulunmadıkça konaklama gideri ödenmez. Söz konusu faturada; ad-soyad, konaklanan gün sayısı ve tarihler, kaşe-imza mutlaka bulunmalıdır.
Yurtiçinde Konaklama Ödemesi;
Günlük yevmiyenin %50 artırımlı olarak hesaplanan tutarı gece yatacak yer temini için ödenir.
Örneğin; 2017 yılı için gündelik: 36,25 TL ise, bir gece yatacak yer temini için ödenecek tutar 54,38 TL’yi aşamaz. Fatura tutarı daha fazla olsa dahi, görevlendirme kapsamındaki ve faturası bulunan her bir gece için 54,38 TL ödenir. Fatura tutarı daha az ise, fatura tutarının tamamı ödenir. 2017 yurtiçi gündelik cetveli
Yurtdışında ise;
Harcırah Kanununa göre:
Yurtdışına çıkışlarda seyahat ve ikamet süresinin ilk 10 günü için ödenecek ücretler, o ülkeye ilişkin gündelik miktarının %50 artırılması suretiyle hesaplanır.
Türkiye’den yurtdışına geçici görevle gönderilenlerden, seyahat ve ikamet süresinin ilk 10 günü ile sınırlı olmak kaydıyla yurtdışında yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri fatura ile belgelendirenlere, faturada gösterilen günlük yatak ücretinin yukarıdaki şekilde artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerinin %40’ını aşması halinde aşan kısmın %70’i  ödenir. Konaklama Hesabı 
Ayrıca yatacak yer temini için günlük ilave miktar, arttırımlı hesaplanan gündeliklerin ekli cetvelin IV ve VIII nolu sutunlarda gösterilen kadrolarda bulunanlar için %70 inden fazla olamaz. (Bknz: Bakanlar Kurulu Kararı2018 madde4/2(b)
Konaklama gideri ve katılım bedeline ilişkin tutar tek fatura ile talep edilecekse, her bir gidere ait tutarın fatura üzerinde ayrı ayrı görünmesi istenmektedir. (Konaklama için ne kadar ödendi, katılım ücreti olarak ne kadar ödendi?)
Önemli: Yurtdışı geçici görev yolluklarına ilişkin ödemelerde; aslı yabancı dilde hazır bulunan tüm makbuz/fatura/sertifika vb. belgelerin beyan sahibi tarafından Türkçe tercümesinin yapılması gereklidir. (Tercümesi tarafımca yapılmıştır. Ad/Soyad        İmza)
7-    Katılınan kurs/toplantı/seminer/kongre vb.ne iştirak edildiğine ilişkin belge
Katılım belgesi veya sertifikanın, “ASLI GİBİDİR” onaylı nüshası gereklidir. Söz konusu onay, Koordinatörlüğümüzce yapılabilmekte olup “ASLI GİBİDİR” onayı için sertifikanın aslının sunulması gerekmektedir.
8-      Geri Bildirim Formu
Geri bildirim formu araştırma görevlisinin banka hesap numarasının bulunduğu formdur. Kanıtlayıcı belge olarak 2 nüsha halinde yolluk bildirim formuna eklenmesi zorunludur. 
Yurtiçi-Bilimsel-Etkinliğe-Katılım-İçin-Seyahat-Desteği-Geri-Bildirim-Formu
Yurtdışı-Bilimsel-Etkinliğe-Katılım-İçin-Seyahat-Desteği-Geri-Bildirim-Formu
Formlar: 
Yolluk kontrol formu (1 nüsha olarak doldurup imzalayıp teslim ediniz)
yollukodemeleridikkatedilmesigerekenhususlar (lütfen dikkatli bir şekilde okuyunuz)
yolluk_bildirim_formu
akademik-calisma-plani
2020 Yurtiçi gündelik cetveli
2020 Yurtdışı gündelik cetveli
2020 Kıbrıs Gündelik Cetveli
2019  Yurtiçi ve Yurtdışı gündelik cetveli 2018 yılı ile aynıdır.
2018 Yurtiçi gündelik cetveli 
2018 Yurdışı Gündelik Cetveli
2018 Bakanlar Kurulu kararı ve Kıbrıs Gündelikleri 
2017 Yurdışı Gündelik Cetveli
2017 Bakanlar Kurulu Kararı
2017 Kıbrıs Gündelik Cetveli
2017 Yurtiçi gündelik cetveli
Konaklama Hesabı
FERAGAT DİLEKÇESİ
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Seyahat Yönergesi
ÖRNEK_YOLLUK-FORMU
Önemli açıklama: Bu sene değiştirilen Maliye Bakanlığı sisteminden kaynaklı bir durum nedeniyle  Yurtiçi kongre veya yurtiçi kurs ücretleri  yolluk bildirim formuna eklenmeden  ikinci bir ödeme belgesi şeklinde teslim edilecektir.
Kurs ödemesi için gerekli belgeler (2 şer nüsha olmak şartıyla; Kongre veya Kurs ücreti faturası (Asıl) , Enstitü Yönetim Kurulu Kararı, Rektörlük oluru, geri bildirim formu ve kongreye katılımın kanıtlanacağı ulaşıma veya konaklamaya  ait belgelerin fotokopileri)
Önemli Not: Yurtdışı kongre ücretleri yolluk bildirim formunda yazılmaya devam edecektir.
Koordinatörlüğümüzün işlerinin yoğunluğu sebebiyle 04.09.2014 tarihinden itibaren yolluk bildirimleri sadece aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde alınacaktır. Yolluk formlarının doğru olması ve ödemelerin daha kısa sürede yapılabilmesi için formlar doldurulmadan önce web sayfamızın seyahat giderleri ve yolluk ödemeleri sekmesinde yazılı olan açıklamaların dikkatli bir şekilde okunması gerekmektedir. Yolluk formu Koordinatörlüğümüzce incelenecek ve ödenmeye hazır hale getirilmek üzere tespit edilen eksik veya hatalı durumlar araştırma görevlisinin ankara.edu.tr uzantılı e-posta adresine maddeler halinde bildirilecektir.
Ayrıca Yolluk bildirim formu ve Yolluk Kontrol Formu tam olarak doldurulmayan ve imzalanmayan bildirimler teslim alınmayacaktır.
Önemle duyurulur.
Yolluk Bildirimi Kabul Günleri
Salı 09:00-12:00
Perşembe 13:30-17:30
Yurdışı Gündelik Cetveli 2016
yurtiçi gundelik_tutarlari 2016  (Kıbrıs Gündelikleri de dahil)
2015-Yurtiçi Gündelik Cetveli
kıbrıs 2015 gündelik cetveli
2014Yurticigündelikcetvelixls ( 2014 yılı yolluk bildirimleri için)
2014_Yurdışı Gündelik Cetveli